Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PRZEDSZKOLA

                            PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

                     DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PRZEDSZKOLA

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bernarda Janowicza 
w Brzeźnie Wielkim

wprowadzonA

zarządzeniem nr 13/2015 Dyrektora PSP w Brzeźnie wielkim 
z dnia 30.11.2015
r.

 

                         

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. 
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 2. Dz. U. 126, poz. 1384 z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych 
  i zakażeniach.
 3. Statut PSP w Brzeźnie Wielkim

 

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z oddziału, przedszkola odpowiadają rodzice, 
  na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania odbierania dzieci z oddziału, przedszkola.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, 
  w związku z czym rodzic  zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy.
 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć  zagrożenie.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału, przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka chorego.
 6. Dla dobra dziecka do oddziału, przedszkola nie należy przyprowadzać  dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, stanami zapalnymi, itp.
 7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyk, leki sterydowe itp.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszać wszelkie poważne dolegliwości dziecka i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać  wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą respektowane).
 9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
  1. oddział dziecko można przyprowadzać do godz. 8.30, a odbierać od 1315, nie później niż o 1340,
  2. przedszkole (ZWP) Szpęgawsk dziecko można przyprowadzać od godz.8 15 ,a odbierać od 1300, nie później niż o 1330,
  3. przedszkole (ZWP) Zduny dziecko można przyprowadzać od godz. 800, a odbierać 
   od 1230, nie później niż o 1300.
  4.  Wydanie dziecka innym osobom pełnoletnim może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców (w karcie zgłoszeń przy zapisie dziecka do oddziału, przedszkola).
  5.  W szczególnym przypadku dziecko może być odebrane przez osoby nieujęte 
   w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora placówki 
   lub nauczyciela.
  6.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 
   z oddziału, przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
  7.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. stan po spożyciu alkoholu, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel oddziału, przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w oddziale, przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel oddziału, przedszkola ma prawo wezwać Policję.
  8.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  9.  Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
  10.  W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału, przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany do telefonicznego powiadomienia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru o zaistniałym fakcie.
  11.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie  można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut.
  12.  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego posterunku Policji (Posterunek Policji 
   w Starogardzie Gdańskim tel. 58-737-02-22, 58-737-02-30) o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.
  13.  W  przypadku braku możliwości powiadomienia  dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
  14. W przypadku notorycznego nie odbierania dziecka w ustalonych godzinach dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela powiadamia Sąd Rodzinny w Starogardzie Gdańskim
  15.  Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy oddziału, przedszkola są zobowiązane do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki 
   z podaniem godziny przyjścia do placówki.
  16.  Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału, przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

 

Statystyki

 • Odwiedziny: 230970
 • Do końca roku: 39 dni
 • Do wakacji: 212 dni

Kalendarium

Środa, 2017-11-22

Imieniny: Cecylii, Jonatana

Pogoda

 • Czestochowa, Poland
 • 7°C
 • całkowite zachmurzenie
 • Wiatr: 2.6m/s SW
 • Ciśnienie: 1011 hPa
 • Wilgotność: 93%
 • Wschód słońca: 08:11
 • Zachód słońca: 16:47
 • Źródło: OpenWeatherMap

Logowanie

Zaloguj się