Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PLAN PRACY Wychowawczej

PLAN  PRACY Wychowawczej

PUblicznej szkoły Podstawowej w Bzrteźnie wielkim

Rok szkolny 2016/2017

realizacja pięicioleniego programu wychowawczego)

 

Zakres

Zadania

Odpowiedzialni

ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

Poruszanie aktualnych problemów wychowawczych na planowanych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Organizowanie rad szkoleniowych dla grona pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

Opracowanie planów wychowawczych klas.

wychowawcy klas

Prowadzenie dokumentacji o przejawach przemocy, agresji (werbalnej, fizycznej)  i przestępczości w placówce.

Współpraca z PPP, Sądem rodzinnym, Policją organizacjami pozaszkolnymi na polu działania wychowawczego.

psycholog

 

wychowawcy

Wypracowanie skutecznych form współdziałania z rodzicami.

wszyscy nauczyciele

Omawianie na bieżąco problemów wychowawczych

wszyscy nauczyciele

PRACA WYCHOWAWCZA W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
I DODATKOWYCH (świetlica)

Uwzględnianie w planach lekcji wychowawczych następujących problemów do omówienia i przeanalizowania – wybrana tematyka winna być włączona równolegle do realizacji wszystkich przedmiotów nauczania:

a)     blok zajęć poświęconych zdrowiu psychicznemu i fizycznemu
z uwzględnieniem sfery duchowej –
w celu wytworzenia mocnej motywacji pomimo ewentualnych niesprzyjających warunków
w środowisku ucznia:

 • problemy okresu dorastania (klasa VI),
 • zjawisko stresu,
 • techniki relaksacyjne,
 • przyczyny i skutki sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki (dopalacze)  i inne środki odurzające – w miarę potrzeb
  i zgodnie z diagnozą
 • sposoby spędzania wolnego czasu,

b)    blok zajęć poświęconych pracy umysłowej:

 • jak uczyć się szybko i skutecznie,
 • ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem,
 • ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi,
 • higiena pracy umysłowej w szkole i w domu,
 • realizacja postulatu „w zdrowym ciele zdrowy duch J”, korelacja zdrowia i kondycji fizycznej oraz zdrowia psychicznego

c)    zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu – wpływ stylu odżywania na zdrowie, zachowanie, kondycję umysłową i fizyczną.

 d) zajęcia poświęcone umiejętnościom społecznym:

 • umiejętność słuchania,
 • umiejętność prowadzenia dialogu, porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • asertywność,
 • radzenia sobie z własną i cudzą agresją,
 • tolerancja,
 • empatia,
 • konformizm i nonkonformizm (klasa VI),
 • efektywne współdziałanie w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji, w tym w sytuacjach trudnych zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • sztuka przyjaźni,

e)    blok zajęć poświęconych rodzinie – obowiązki i prawa w rodzinie, poszanowanie starszych, tradycje rodzinne (Dzień babci i dziadka, Dzień Matki itd.  wg kalendarza imprez szkolnych”

f)   blok zajęć poświęconych kształtowaniu kulturalnych nawyków, kultura życia codziennego

f)   blok zajęć kształtujących postawy proekologiczne,

g)   blok zajęć poświęconych tolerancji oraz wielokulturowości, poszanowaniu własnych korzeni i tradycji,

j)    blok zajęć poświęconych prawom
i obowiązkom ucznia:

 • zapoznanie uczniów ze Statutem,
 • zapoznanie uczniów z Konwencją
  o prawach dziecka oraz elementami Powszechnej  Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji RP, itp.

wychowawcy klas, pedagog

Realizacji programu „Bezpieczna plus”

Przeciwdziałanie cyberprzemocy, rozwijanie postaw tolerancji, współpracy, empatii, aktywności, otwartości (zgodnie z założeniami programu)

Koordynator programu

Realizacja Programu PO KL „Postaw na własny rozwój”

Zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi programu

Nauczyciele biorący udział w projeckie

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne

Realizacja Unluggged. Europejskiego programu zapobiegania uzależnieniom (klasa VI)

psycholog

 

Kształtowanie umiejętności społecznych (klasa I –III)

 

psycholog

 

Program zajęć rozwijających umiejętności intra
i interpersonalne (IV – V)

psycholog

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA SZKOŁY

Organizowanie uczestnictwa uczniów
w konkursach przedmiotowych i podstawowych formach życia kulturalnego:

 • organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum i innych placówek kulturalnych oraz zabytkowych,
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych.

wychowawcy klas

Rozwijanie ogólnodostępnych form zajęć sportowych:

 • realizacja programu „Mały Mistrz”
 • udział w sportowych imprezach międzyszkolnych, gminnych
 • realizacja zajęć Koła tanecznego

nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawcy klas I- III

nauczyciele

Rozwój samorządowej działalności uczniowskiej w formie Samorządu Szkolnego, wspieranie samorządów klasowych

opiekun samorządu, wychowawcy klas

Propagowanie czytelnictwa i organizacja pracy
w bibliotece. Realizacja szkolnego programu rozwoju czytelnictwa. Udział w programach pozaszkolnych. Współpraca z MBP.

Nauczyciel bibliotekarz

Podejmowanie działań rozwijających zainteresowania, umiejętności i zdolności uczniów:

 • prowadzenie kół zainteresowań (koło przyrodnicze, artystyczne, teatralne, taneczne, Caritas)
 • angażowanie uczniów do prac służących poprawie estetyki otoczenia (klasy, korytarze szkolne).

opiekunowie kół, wychowawcy klas, nauczyciele

WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI

Współpraca z rodzicami:

organizowanie planowanych spotkań z rodzicami poświęconych działalności szkolnej
i określonym zagadnieniom wychowawczym,

 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • organizowanie pogadanek i spotkań
  ze specjalistami na tematy związane z wychowaniem, zdrowiem psychicznym
  i fizycznym oraz różnorodnymi zagrożeniami.
 • Warsztaty w ramach realizacji programu „Bezpieczna plus”

dyrektor szkoły, wychowawcy klas, psycholog,

 

 

 

 

 

 

 

koordynator programu

Rozpoznawanie środowiska domowego uczniów.

wychowawcy, psycholog

Włączanie rodziców do pracy wychowawczej szkoły.

Organizowanie dni otwartych (szczególnie ZWP).

Festyn Rodzinny.

Wszyscy nauczyciele

Wykorzystanie fachowości i kompetencji zawodowych rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

wychowawcy klas

ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM UCZNIÓW

Rozpoznawanie trudności dydaktycznych uczniów, ich przyczyn; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

wychowawcy klas, psycholog,

Organizowanie zajęć ułatwiających naukę: zajęć wyrównawczych, indywidualnych konsultacji.

wychowawcy klas, psycholog n-le przedmiotu

Ścisła współpraca wychowawcy klasy czwartej z nauczycielami nauczania początkowego – wymiana doświadczeń.

wychowawcy klas 1 – 3 i klasy 4

Terapia logopedyczna – rozpoznawanie wad wymowy, zajęcia logopedyczne, udzielanie rodzicom wskazówek do ćwiczeń z dzieckiem.

logopeda

Badania sondażowo – diagnostyczne dzieci w oddziałach zerowych.

wychowawca OP

ZAPOBIEGANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU

Rozpoznawanie problemów uczniów oraz ich rodzin, otaczanie szczególną opieką i uwagą w sytuacjach wymagających wsparcia i pomocy.

wychowawcy klas, psycholog

Współpraca z Policją, Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

wychowawcy klas, psycholog, pielęgniarka

Profilaktyka uzależnień:

       Współpraca z rodzicami przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

       Realizacja zajęć terapeutycznych (wg programów jw.)

       Upowszechnianie informacji dotyczących szkodliwości nałogów,

       Poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz ich wpływu na życie człowieka.

       Rozwijanie umiejętności społecznych: komunikowania, przestrzegania zasad i norm życia społecznego, przestrzeganie zasad kultury i grzeczności na co dzień, rozwijanie empatii i umiejętności pracy w grupie.

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog

Wspieranie uczniów, u których wystąpią  zachowania ryzykowne, w tym używanie środków uzależniających lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Przeciwdziałanie cyberprzemocy:

 • Przygotowanie gablot informacyjnych.
 • Prowadzenie godzin wychowawczych na ten temat.
 • Bezpieczeństwo w sieci na zajęciach komputerowych
 • Spotkania z policjantem.
 • Realizacja „Bezpieczna plus”.

nauczyciele, psycholog

UROZMAICANIE FORM PRACY Z UCZNIEM

Włączanie uczniów w tworzenie procesu dydaktycznego.

wszyscy nauczyciele

Wprowadzanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

wszyscy nauczyciele

Indywidualizacja w procesie dydaktycznym i działalności pozalekcyjnej w celu rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów.

wszyscy nauczyciele

Wprowadzenie do programów nauczania dodatkowych treści w oparciu o dostępne lub własne programy oraz wykorzystanie działań innowacyjnych.

nauczyciele

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ

Przeprowadzanie uroczystych apeli i akademii z okazji rocznic i świąt.

Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych.

Wg Kalendarza imprez szkolnych

Zorganizowanie i uaktualnianie w klasach gazetek związanych z rocznicami i świętami.

wszyscy nauczyciele

Poznawanie piękna ziemi ojczystej poprzez uczestnictwo w wycieczkach i rajdach.

nauczyciele

POMOC MATERIALNA I OPIEKUŃCZA

Współpraca z instytucjami charytatywnymi: GOPS, PCK, CARITAS, itp.

dyrektor szkoły, psycholog, nauczyciele

Organizacja dożywiania.

Dyrektor / sekretariat

Koordynowanie pracy świetlicy szkolnej – utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami dzieci.

nauczyciele świetlicy

Statystyki

 • Odwiedziny: 230969
 • Do końca roku: 39 dni
 • Do wakacji: 212 dni

Kalendarium

Środa, 2017-11-22

Imieniny: Cecylii, Jonatana

Pogoda

 • Czestochowa, Poland
 • 7°C
 • całkowite zachmurzenie
 • Wiatr: 2.6m/s SW
 • Ciśnienie: 1011 hPa
 • Wilgotność: 93%
 • Wschód słońca: 08:11
 • Zachód słońca: 16:47
 • Źródło: OpenWeatherMap

Logowanie

Zaloguj się