Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Model wychowawczej koncepcji szkoły- Propozycja planu działań wychowawczych dla klas I – VI, OP, ZWP

Model wychowawczej koncepcji szkoły – Propozycja planu działań  wychowawczych dla klas I – VI, OP, ZWP

 

Cele

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

 

Mój dom, moja rodzina

 

 • Kształtowanie  właściwego  stosunku  do  dziadków, rodziców, rodzeństwa  i  innych  członków  rodziny.
 • Miejsce  ucznia  w  rodzinie, prawa  i  obowiązki.
 • Podtrzymywanie  tradycji  rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności pielęgnowania                 i kultywowania tradycji rodzinnych.
 • Imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów.
 • Umacnianie  naturalnych  więzi  uczuciowych  w  rodzinie.
 • Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi            i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.
·         Dostrzeganie  i  rozwijanie  kulturowych  wartości   rodzinnych  w  powiązaniu  z  kulturą  wspólnoty  lokalnej.
 
 
   
 

 

 

 

 • Organizacja imprez:

-          Dzień  Babci i  Dziadka,

-          Dzień Matki,

-          Dzień Ojca,

-          Festyn Rodzinny

 • Pogadanki, elementy pracy met. projektów,
 • Budzenie  zainteresowania  pracą  ludzi. Kształtowanie  przekonania, każda  praca  jest  godna  szacunku
  • Zawody  naszych  rodziców.
 

 

 

 • Przedstawienie, za pomocą ciekawych form plastycznych, pracy jaką wykonują rodzice,
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

 

 • Dostrzega  piękno  tradycji  świątecznych.
  • Tradycje  Bożonarodzeniowe  i  Wielkanocne.

 

 • Wykonanie  kartek  świątecznych, i szopek  Bożonarodzeniowych  i  Wielkanocnych.
 • Kiermasz Świąteczny
 • Wieczornica, Jasełka, Wigilie Klasowe

 

Moja szkoła, moja klasa

 

 • Organizacja zespołu klasowego.

 

 • Integracja zespołu klasowego.

 

 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Wycieczki integracyjne.
 • Troska o estetykę klasy i szkoły
 

 

 

 • Klasa  szkoła  jako  miejsce  nauki.

 

 • Urządzenie  sali  lekcyjnej.
 • Pogadanka  na  temat  przeznaczenia i  bezpiecznego  użytkowania  urządzeń   znajdujących  się w sali lekcyjnej oraz  na  terenie  szkoły.
 

 

 • Poznawanie  i  kontynuowanie  tradycji  szkoły.
 • Patron  naszej  szkoły –  organizacja Gminnego konkursu Kociewskiego.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Angażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych.
 • Imprezy  szkolne i klasowe:

-          Rozpoczęcie  roku  szkolnego,

-          Dzień  Chłopca,

-          Dzień  Edukacji  Narodowej,

-          Dzień Papieski

-          Ślubowanie klas pierwszych

-          Dzień Pluszowego Misia,

-          Andrzejki,

-          Mikołajki,

-          Jasełka

-          Wigilia

-          Zabawa  karnawałowa,

-          Dzień Babci i Dziadka,

-          Walentynki,

-          Dzień  Kobiet,

-          Pierwszy  Dzień  Wiosny,

-          Dzień Ziemi,

-          Dzień Matki, Dzień Ojca – Dzień Rodziny

-          Spotkania społeczności szkolnej organizowane doraźnie w miarę potrzeb,

-          Zakończenie roku szkolnego.

 

 • Uczenie umiejętności wyznaczania celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz planowania czasu.

- ustalanie sposobów realizacji poszczególnych zadań

 • Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa.

 

 

 • Umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Rozmowy nauczyciela z uczniem, praca typu organizacyjnego, zajęcia kulturalne i rozrywkowe.
  • Kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
  • Organizacja wycieczek, gry i zabawy integracyjne, uroczystości klasowe i szkolne.
 
 

 

 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku człowieka godnego zaufania.
 • Dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz typów zachowań i wpływ ich na stosunki międzyludzkie.
 • Prace grupowe, dyskusje, burza mózgów, prace plastyczne, zajęcia warsztatowe, drama
 • Doskonalenie umiejętności współżycia w społeczności klasowej i szkolnej.
 

 

 • Integracja zespołu klasowego.
 • Zajęcia na temat praw i obowiązków ucznia, organizacja dyżurów klasowych, wybory do samorządu klasowego.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
 • Tworzenie zasad i reguł życia klasowego                    i szkolnego.
 • Opracowanie regulaminu klasowego.
 
 
 

 

 • Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie

 

 

 • Tworzenie  systemu  oceniania  zachowania – ustalenie  kontraktu  dotyczącego  zachowania.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Rozwijanie samorządności uczniów.
 

 

 • Udział uczniów w życiu społeczności szkolnej.

 

 

 • Spotkania  społeczności  klasowej  i  szkolnej – wybór  samorządu  klasowego  i  szkolnego.
 • Wykonywanie  gazetek  klasowych  i  szkolnych.
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
 • Wybory do samorządu szkolnego, samorząd klasowy.
 
   

 

Tutaj mieszkam

 

 • Organizacja zespołu klasowego.

 

·         Moja wieś  dawniej  i  dziś. Najstarsze  ślady  historii.

 

 

 

 

 

 

 • Praca plastyczna, dyskusja.

 

 • Troska o estetykę klasy i szkoły

 

 

 

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Kształtowanie umiejętności samooceny. Określanie mocnych i słabych stron charakteru.
 • Autoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć.

 

 • Kształtowanie poszanowania zdania innych.
  • Przekazanie zasad savoir vivo’u.
  • Zajęcia omawiające zasady savoir vivo’u.
  • Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.
   

 

 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych, praca w grupach, wspólne rozwiązywanie konfliktów, pogadanki.
  • Nauka odpowiedniego zachowania w środkach komunikacji publicznej i instytucjach użyteczności publicznej.
 • Wycieczki tematyczne do miejsc użyteczności publicznej, instytucji kulturalnych itp.
 

 

 • Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa.

 

 • Doskonalenie umiejętności współżycia w społeczności klasowej i szkolnej.

 

·         Wpajanie zasad komunikacji.

 

 

 • Praca grupowa, udział w przedstawieniach                 i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie
  •  Filmy edukacyjne, gry i zabawy psychologiczne, pogadanki, dyskusje.
 

 

 • Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb i respektowania potrzeb innych ludzi.
 • Kształtowanie poczucia tolerancji dla osób o innych poglądach, innej religii, niepełnosprawnych, innej rasy.
  • Praca grupowa, udział w przedstawieniach                 i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy.
 • Uświadomienia miejsca w życiu: miłości, przyjaźni, szacunku, tolerancji.
   

 

 • Gazetki tematyczne, pogadanki, drama, literatura filmy edukacyjne, zajęcia na temat praw dziecka, ucznia.
 • Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.
 • Pogadanki, zajęcia warsztatowe.
 • Zapoznanie z pojęciami: tolerancja, prawo, obowiązek, norma, godność, nietykalność.
   
 

 

 • Różni  ludzie  w  moim  otoczeniu.

 

 • Współpraca z DPS w Szpęgawsku.
 • Rozwijanie samorządności uczniów.

 

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych.
  • Wyznaczanie liderów pomagających uczniom słabszym, pogadanki, zajęcia kształtujące empatię.
 
·         Zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

 • Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, domów pomocy społecznej.

 

 • Rozwijanie samodzielności          w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

·         Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości.

 

 

 • Uczestnictwo w konkursach, nagradzanie uczniów wykazujących się obowiązkowością i systematyczną pracą.
 • Nauczenie samodzielnego korzystania z biblioteki.
 • Zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej.
 • Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii          i pomocy szkolnych.
 • Zajęcia  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
   
 

 

 • Pogłębianie umiejętności samodzielnego korzystania z biblioteki, pomocy dydaktycznych, Internetu (jako źródła wiedzy).
 • Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia.
 • Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Zajęcia w pracowni komputerowej.
 • Utrwalenie umiejętności obsługi sprzętu multimedialnego.
 • Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia.
 • Uczenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
 • Samokształcenie i docieranie do informacji.
 • Kształtowanie doskonalenia technik uczenia się         i przyswajania wiedzy. Trening umiejętności codziennych.
 • Scenki symulujące codzienne sytuacje domowe.
 
   
   
 
 
 

 

 

 • Wspieranie uczniów zdolnych       w rozwijaniu ich umiejętności

 

 • Praca  z  uczniem  uzdolnionym  poprzez  dobór  odpowiednich metod i form rozwijających zainteresowania uczniów.
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami.

 

 

 • Rozwijanie umiejętności i zainteresowań.
 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Motywowanie do nauki
 • Nagrody książkowe, wyróżnienia, pochwała wychowawcy, pochwała dyrektora.
  • Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Wyrównywanie deficytów w nauce.
 
   
 

 

 • Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • Organizowanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej w nauce.
 

 

 

 • Otoczenie indywidualną opieką uczniów z problema-mi w nauce.
  • Niwelowanie  wad  postawy  poprzez  włączenie  do  zespołów  korekcyjnych.
  • Włączania dzieci z wadami postawy do zespołów korekcyjnych.
 

 

 • Zajęcia  gimnastyki  korekcyjnej.
  • Uwrażliwienie  dzieci  na  bezpieczeństwo  podczas  zabaw.
  • Bezpieczeństwo  podczas  zabaw  letnich                   i  zimowych
 • Rozmowa  z  dziećmi  na  temat  bezpiecznych  zabaw  na  terenie  szkoły  i  poza  nią. 
   

 

 

Świat jest piękny, bogaty i różnorodny

 

 • Życie w najbliższym środowisku.

 

 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
 • Wycieczki, gazetki tematyczne, spotkania                 z ciekawymi ludźmi
  • Wyrabianie  u  uczniów  wrażli-wości  na  piękno  naszej  ojczyzny
 

 

 

 

 

 • Wdrażanie do dbałości o estetykę i czystość otoczenia.

 

 • Wspieranie akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dnia Ziemi”.
 • Konkursy o tematyce ekologicznej, inscenizacje, pogadanki.
  • Krajobraz i przyroda  naszego  regionu.
 

 

 

 • Wycieczki  autokarowe, prezentacja  najciekawszych  zakątków  naszego regionu.
  • Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia.

 

 • Dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
 • Pogadanki, wystawy, gazetki, konkursy o tematyce ekologicznej.
  • Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych.
  • Udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska, zwierząt.
 
 

 

 

 

 

Jestem odbiorcą i twórcą kultury

 

 • Rozwijanie  zainteresowań  filmem, sztuką  teatralną, operą.

 

 • Udział  uczniów  w  konkursach  plastycznych, recytatorskich  oraz  szkolnych  przedstawieniach  teatralnych i koncertach.
 • Uczestniczenie  w  konkursach  plastycznych, recytatorskich  oraz  szkolnych  przedstawieniach  teatralnych.
  • Wyrabianie  nawyku  uczestniczenia  w  konkursach  artystycznych  i innych organizowanych w  szkole i   poza  nią.
 

 

 

 • Uczestnictwo  w  życiu  kulturalnym  poprzez  kontakt  ze  sztuką  i  filmem.

 

 

 

 

 

 • Udział  uczniów  w  koncertach  muzycznych.
 • Organizowanie  wyjść  do  kina  i  teatru.
 • Wspólne  przygotowanie  dekoracji  i  scenografii  na  różnego  rodzaju  imprezy  szkolne.
 
 

 

Zaczynam od książki

                                                                                                                                                         

 • Rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych.

 

 

 • Najlepiej czytająca klasa
 • Lekcje  biblioteczne.
 

 

 • Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • Święto Książki.

 

 • Zorganizowanie Święta Książki
  • Wystawa ilustracji wykonanych przez uczniów do ulubionych książek, baśni, bajek i legend

 

 

 • Zorganizowanie wystawy prac plastycznych do ulubionych książek, bajek, baśni i legend
  • Z komputerem za pan brat. Wyrabianie  nawyku  korzystania  z  różnych  źródeł  informacji.
  • Nauka bezpiecznego korzystania z komputera, programów multimedialnych i Internetu.
 

 

 • Zajęcia w pracowni komputerowej.
 • Korzystanie  z  encyklopedii  i  programów  multimedialnych, wykorzystanie  ich  na  zajęciach.
  • Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia.
  • Poznanie zasad funkcjonowania mediów                    i rozróżniania fikcji i rzeczywistości w informacjach przekazywanych przez media.
 • Dyskusje, burze mózgów, wystąpienia na forum klasy, autoprezentacja.
 
   

 

 • Kształtowanie umiejętności formułowania                 i wypowiadania niezależnych opinii.

 

 • Zajęcia na temat wpływu mediów na życie człowieka, wypowiedzi na forum klasy, dyskusje recenzje.

 

Żyję bezpiecznie i zdrowo

 

 • Kształtowanie  właściwych  nawyków  zdrowotnych.

 

 

 • Zapewnienie  opieki  służb  medycznych  nad  rozwojem  fizycznym  dziecka
 • Okresowe  badania  uczniów  i  kierowanie  na  zajęcia  gimnastyki  korekcyjnej.
  • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych    i higienicznych
 • Fluoryzacja zębów – właściwe szczotkowanie.
 • Gazetki tematyczne, pogadanki, filmy edukacyjne.
  • Dostosowanie ławek i krzeseł do potrzeb uczniów.
 • Diagnoza wychowawcy (pomiar uczniów).
  • Promocja zdrowego stylu życia.
 
   
   

 

 

 

 

 • Sporządzanie sałatek, surówek i ich konsumpcja.
 • Udział w zawodach sportowych
 

 

 • Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami      i uzależnieniami.
 • Pogadanki, filmy edukacyjne.
 • Kształtowanie poczucia odpowie-dzialności za własne decyzje.
  • Budowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Kształtowanie zdrowotnego i bezpiecznego stylu życia.
 • Przygotowanie gazetek tematycznych w klasach, pogadanki, filmy edukacyjne, wycieczki szkolne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań.
  • Zapoznanie z tematyką problemów okresu dorastania i odpowiedzialności za własne decyzje.
 • Filmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe.
 • Wyrabianie  poczucia  odpowie-dzialności  za  bezpieczeństwo  własne  i  innych.
 
     
   

 

 • Bezpieczeństwo  na  terenie  szkoły  i  poza  nią.
 • Monitoring w szkole.
 • Cykl  zajęć  poświęconych  bezpieczeństwu  na  drogach,  terenie obiektu szkolnego.
  • Kształtowanie umiejętności i nawyku  rozpoznawania  znaków  drogowych  na  drogach  publicznych.
 

 

 • Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
 • Wycieczki, akcja: „Bezpieczna droga do szkoły”.
  • Dostarczenie informacji na temat form pomocy i instytucji jej udzielających w sytuacjach kryzysowych.
 • Gazetki, ogłoszenia foldery.
 

 

 

 • Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.

 

 • Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne.

 

Jestem patriotą

 

 • Kształtowanie postawy patriotycznej.
 • Zapoznanie z historią kraju i regionu, uświadomienie wartości z nimi związanych.
 • Wycieczki tematyczne, pogadanki, prace grupowe, referaty.
 • Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych. Zapoznanie z dziedzictwem polskiej kultury.
 • Uroczystości klasowe i szkolne, obchody świąt państwowych, zapoznanie z symbolami narodowymi, legendami, historią kraju.
   
   

 

Moi rodzice i opiekunowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zaangażowanie  rodziców  w  prace  na  rzecz szkoły.

 

 • Imprezy  okolicznościowe  w  klasie  i  szkole.
  • Udział  członków  rodziny  w  uroczystościach  szkolnych i  klasowych  oraz  wycieczkach.
 • Współudział  rodziców  w  organizacji  klasowych  imprez.
 • Pomoc  w  organizacji  wycieczek  klasowych.
 • Konsultacje  z  nauczycielami.
 • Wykorzystanie dziennika elektronicznego
 • Zapoznanie  z  dokumentami szkoły.
  • Współudział  szkoły  i  rodziców  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych.
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 • Udzielanie  informacji  o  dziecku  w  ramach  wywiadu  środowiskowego, w  celu  opracowania  programu  naprawczego.
 • Informowanie  rodziców  o  możliwości  korzystania  z  usług  poradni  psychologiczno – pedagogicznej  bez  pośrednictwa  szkoły.
 • Kierowanie  przez  szkołę  uczniów  do  poradni.
 • Informowanie  organów  prawnych  ( policja, sąd  rodzinny )  o  sytuacji  dziecka.
  • Zapewnienie  pomocy  rodzicom  w  zakresie  opieki  nad  dzieckiem.
 
 
 

 

 

 • Zwolnienie  z  opłaty  ubezpieczeniowej.
 • Wyprawka dla ucznia.
 • Dofinansowanie  żywienia.
 • Współpraca  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej.
 
 
 

Statystyki

 • Odwiedziny: 230744
 • Do końca roku: 40 dni
 • Do wakacji: 213 dni

Kalendarium

Wtorek, 2017-11-21

Imieniny: Janusza, Marii

Pogoda

 • Czestochowa, Poland
 • 2°C
 • całkowite zachmurzenie
 • Wiatr: 1m/s ESE
 • Ciśnienie: 1010 hPa
 • Wilgotność: 100%
 • Wschód słońca: 08:10
 • Zachód słońca: 16:48
 • Źródło: OpenWeatherMap

Logowanie

Zaloguj się